FLC Luxury Resort Vinh Phuc 

 Khu Trung, National Road 13, Vinh Thinh Commune, Vinh Tuong, Vinh Phuc, Hoằng Xá  
Cập nhật lại: