Risemount Resort Danang 

 120 Nguyễn Văn Thoại Bac My An ward, Ngu Hanh Son district, Da Nang  
Cập nhật lại: